Tarieven

PRIJZEN 2019 en PRIVACY STATEMENT

Stappenplan lang (9 weken)
€ 375,-
U ontvangt 2x een factuur:
1x voor het intakegesprek (€ 55,-)
1x voor de afspraken 2 t/m 9 (€ 320,-)

Stappenplan kort (5 weken)
€ 215,-
U ontvangt 2x een factuur:
1x voor het intakegesprek (€ 55,-)
1x voor de afspraken 2 t/m 5 (€ 160,-)

Eenmalig voedingsadvies (zonder begeleiding)
€ 65,-
Vervolgconsult van 30 minuten € 40,00 per gesprek.

Kort consult
€ 20,00 per gesprek.
15 minuten. Alleen mogelijk na Stappenplan lang of kort.

Onderhoudsconsulten
€ 40,00 per gesprek.
30 minuten. Alleen mogelijk na Stappenplan lang of kort.

Innerstrength
€ 275,00 voor 6 weken.
Combinatie Yoga en voeding.

Kidscoaching Individuele begeleiding
€ 32,50 per gesprek
Of € 245,00 ineens (voor 8 consulten)
Of in 3 termijnen met € 86,50 per termijn

Voor een goede en optimale begeleiding is het noodzakelijk om kinderen en hun ouders langdurig te volgen. Ouders en kinderen bezoeken Kidscoaching daarom:
*Acht wekenlang 1x per week een afspraak;
*Vervolgens 1x per maand;
*Daarna na 1x per kwartaal;
*En tenslotte om het half jaar tot dat het kind is uitgegroeid.

Kidscoaching Groepsbegeleiding
€ 179,00 voor 10 consulten inclusief 2 ouderavonden.

Kidscoaching Workshops (particulieren)
€ 14,50 per persoon.

U heeft de mogelijkheid om bij mij thuis langs te komen, tevens werk ik ambulant. Dus ik kom graag bij u thuis zodat u begeleidt kunt worden in uw eigen vertrouwde omgeving.

Indien de reisafstand per afspraak meer dan 10 km is, wordt er voor de heen- en terugreis een kilometervergoeding in rekening gebracht van  € 0,19 per kilometer boven deze 10 km.
Bijvoorbeeld: u woont op 25 km afstand dan is de kilometervergoeding 30x € 0,19= € 5,70.

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

PRIVACY STATEMENT

Eten Natuurlijk, gevestigd aan Keerberg 28 6267 DA CADIER EN KEER, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.etennatuurlijk.com
Keerberg 28
6267 DA CADIER EN KEER
06-12551037

Leila Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Eten Natuurlijk, zij is te bereiken via etennatuurlijk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eten Natuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Verzekeringsmaatschappij zorgverzekering
– Polisnummer zorgverzekering
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens consulten, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Eten Natuurlijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via etennatuurlijk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eten Natuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Eten Natuurlijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eten Natuurlijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eten Natuurlijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eten Natuurlijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst
Adres > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst
Telefoonnummer > 2 jaar > Dossiervorming
Zorgverzekeraar > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst
Polisnummer zorgverzekering > 7 jaar > Op factuur, belastingdienst
Gezondheid > 2 jaar > Dossiervorming
Overige persoonsgegevens > 2 jaar > Dossiervorming
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar > 2 jaar > Dossiervorming

Delen van persoonsgegevens met derden

Eten Natuurlijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zorgverleners en zorgverzekeraars) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eten Natuurlijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Eten Natuurlijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Eten Natuurlijk te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eten Natuurlijk heeft hier geen invloed op.
Eten Natuurlijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Eten Natuurlijk verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eten Natuurlijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar etennatuurlijk@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eten Natuurlijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eten Natuurlijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via etennatuurlijk@gmail.com