Coachingsprogramma

Samen gaan we stap voor stap aan de slag. Samen kunnen we een gezond en lekker eet- en leefpatroon creëren wat u jarenlang kunt volhouden en waardoor uw gewicht weer in balans komt.

Om een gezonde relatie met eten en jezelf te verkrijgen, kunt u zich inschrijven voor de groepscursus Innerstrength. Deze cursus bied ik samen met een yogadocente aan, zie hiervoor de pagina groepscursussen.
Op voorgenoemde pagina vindt u ook de groepscursus Puur Gezond Slank in 8 Stappen.

Onderaan deze pagina treft u meer informatie over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Coaching op Leefstijl (CooL).

Stappenplan

Het Stappenplan is meer dan een voedingsadvies. Het probleem overgewicht bestaat niet alleen uit het eten. Als gewichtsconsulent weet ik als geen ander hoe moeilijk het is om een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Hierbij komt onder andere het psychologische aspect van eten aan de orde. Ik richt mij op het coachen van mensen.
Ik werk niet met shakes, voedingssupplementen of dergelijke. De oplossing zit in uzelf zit en die gaan we daar samen dan ook zoeken. Samen richten we ons op de knelpunten in uw voeding en doen dat op een positieve manier. Alles mag! U leert echter nieuwe keuzes maken op het gebied van voeding.

Hoe ziet het coachingstraject er uit?

Vrijblijvend Kennismakingsgesprek
De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer 20 minuten. U vertelt wat uw wensen zijn. Samen kijken we wat ik voor u kan betekenen.

Stappenplan Lang

– Intakegesprek van 1 uur
– 8 x een consult van een half uur ( wekelijks)
– Voedingsdagboek
– Voedingsanalyse
– Voedingsadvies

Stappenplan Kort

– Intakegesprek van 1 uur
– 4 x een consult van een half uur ( wekelijks)
– Voedingsdagboek
– Voedingsanalyse
– Voedingsadvies

Eenmalig voedingsadvies

Soms lukt het niet om net even die paar kilo af te vallen. Of u wilt controleren of uw huidige voedingspatroon wel gezond is. U kunt daarom ook een éénmalige voedingsanalyse laten maken. Aan de hand van deze voedingsanalyse krijgt u een advies waarin de knelpunten worden benoemd en waarmee u zelfstandig aan de slag kunt gaan om een aantal kilo’s kwijt te raken of het gezonde voedingspatroon te verkrijgen.
Uiteraard is het mogelijk om naderhand voor een vervolgconsult, 30 minuten, terug te komen.
Inclusief:
– Consult van 1 uur
– Voedingsdagboek (wordt van te voren opgestuurd en dient u van te voren in te vullen)
– Voedingsanalyse
– Voedingsadvies

Kort consult

Voor iedereen die een Stappenplan lang of kort heeft gevolgd, zijn er ook korte consulten mogelijk. Ik kom bij u langs om uw gewicht te meten, ik ben uw stok achter de deur zonder verdere diepgaande uitleg.
Duur 15 minuten

Onderhoudsconsulten

Nadat u het Stappenplan lang of kort hebt gevolgd, bent u al op de goede weg. U heeft nieuwe inzichten in uw voeding, u bent al de nodige kilo’s kwijt. Echter u wilt absoluut niet meer terugvallen in uw oude gewoontes.
Ik bied daarom ‘onderhoudsconsulten’ aan. U komt één keer in de 2, 3 of 4 weken en gaat zo op een rustig tempo door. Zodat u zeker niet meer terugvalt in oude eet- en leefgewoontes en om de laatste kilo’s ook nog af te vallen.
Duur 30 minuten

GLI CooL

Doel

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde

leefstijlinterventie (GLI) die wordt uitgevoerd door één professional: de

leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van

het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te

realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen

van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het

realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van

leven.

Doelgroep

Het CooL-programma is gericht op:

Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd

risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire

aandoeningen of

Volwassenen met obesitas (BMI = 30).

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een

leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner

onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiële)

deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar het CooLprogramma.

Opzet

Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma.

Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het

onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen

eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8

groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Dit betekent dat er in het

basisprogramma frequent contact is met de deelnemers waarbij in het

onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets

langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op

gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op

gedragsbehoud. Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma

wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen.

Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van de

ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt

een behandeltraject doorlopen.

Open Interventie

Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide

professional, die voldoet aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach

zoals dat is vastgesteld door de BLCN (https://www.blcn.nl/blcn/hetprofiel-van-de-hbo-leefstijlcoach/). Deze professional heeft de flexibiliteit

om bij het uitvoeren van het programma die inhoud en werkvormen te

kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep. Zo kan er

bijvoorbeeld verschil zijn in levensfase, culturele achtergrond of reeds

bestaande gezondheidsvaardigheden.

Einddoelstellingen

Vanwege het open karakter van de CooL-interventie is het van belang dat

de einddoel-stellingen van het CooL-programma specifiek zijn vastgelegd

om te borgen dat het aangeboden programma voldoet aan de

kwaliteitsstandaard die noodzakelijk is om de gewenste effectiviteit te

realiseren en de beoogde uitkomst van het CooL-programma te realiseren.

De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers –na het

doorlopen van het CooL-programma- zelfstandig een antwoord moeten

kunnen geven en liggen op de volgende aandachtsgebieden:

Doelen en motivatie

Aspecten van een gezonde leefstijl

(Blijvende) gedragsverandering

Persoonlijke ontwikkeling

Sociale context

Aanpak

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en

op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel

motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap,

stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooLprogramma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met

ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. De

deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering,

waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door

gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties

opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is

behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer

stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor

terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces.

Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

Om de kans op gedragsbehoud te vergroten is het van groot belang dat de

acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de

leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend, niet

voorschrijvend maar vooral richtinggevend.

Aansluiting sociaal domein

De uitvoerende professional vervult een verbindende rol tussen het zorg-

en maatschappelijke domein door niet alleen in nauw contact te staan met

de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige, maar ook

met de relevante gemeentelijke functionarissen, zoals buurtsportcoaches

en professionals op het gebied van welzijn. Het is van belang dat de

professional voldoende kennis heeft van de sociale kaart van zijn regio

zodat de leefstijlcoach als spin-in-het web voor de deelnemers kan fungeren

en kan doorverwijzen waar nodig.

Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, bij voorkeur door

de betrokkenheid van de buurtsportcoach in de sessie rondom beweging en

door inschakelen van de buurtsportcoach bij individuele beweegvragen van de deelnemers.

Tijdens alle contactmomenten blijft de leefstijlcoach als spin in het web

alert op de mogelijk toegevoegde waarde van samenwerking met partners

uit het publieke domein zoals gemeentelijk sport- en beweegaanbod en

welzijnswerk. Een goede kennis van de sociale kaart is noodzakelijk. Zo kan

bijvoorbeeld een deelnemer die zich verder wil verdiepen in

ontspanningsmogelijkheden worden geattendeerd op yogascholen of

mindfulness trainers in de buurt; een deelnemer die met financiële

problemen kampt kan worden geattendeerd op een financiële coach; een

deelnemer met beperkte sociale contacten kan gewezen worden op sociale

initiatieven die bij zijn belangstelling aansluiten. Waar de specifieke

hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach

overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere

zorgprofessionals. Een voorbeeld is een deelnemer met DM 2 die specifieke

vragen heeft rondom een koolhydraatarm dieet, die wordt doorverwezen

naar een diëtist.